GM Expertise / Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN (gebaseerd op NIVRE voorwaarden)

 

Artikel 1 Algemeen

 

De onderhavige voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van opdrachten door GM Expertise, alsmede op al hetgeen zich, naar aanleiding van of in verband met die aanbiedingen en/of opdrachten, mocht voordoen. Verwijst de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst naar zijn eigen algemene voorwaarden, dan wijst GM Expertise deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin GM Expertise schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft deze voorwaarden te accepteren. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “de opdrachtgever”, zijn daaronder mede begrepen alle opdrachtgevers, die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.

 

Artikel 2 Opdracht

 

Een opdracht heeft slechts betrekking op het daarbij aangegeven doel; er kan geen gevolg voor enig ander doel aan worden verbonden.

 

Artikel 3 Opdrachtbevestiging / Overeenkomst

 

De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdracht door GM Expertise aan de opdrachtgever, met aanduiding van het betreffende object of schadegeval, tenzij de opdrachtgever de opdracht, voldoende duidelijk omschreven, schriftelijk heeft verstrekt of bevestigd. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door GM Expertise zijn bevestigd en/of akkoord bevonden.

 

Artikel 4 Contra expertise

 

Opdrachtgever erkent onder andere dat het bedrag dat krachtens de polis wordt aangemerkt als vergoeding van de kosten van de contra expert toebehoort aan opdrachtnemer.

 

Opdrachtgever draagt de vordering op de verzekeraar ten aanzien van de vergoeding van kosten van contra expertise en bijkomende werkzaamheden over aan opdrachtnemer conform art. BW 3:94, welke overdracht opdrachtnemer bij ondertekening aanvaardt.

 

De overdracht van rechten dient uitgevoerd te worden tot maximaal de redelijke kosten van de expertisekosten, zoals onder andere bepaald in de polisvoorwaarden en/of het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 5 Verplichtingen van GM Expertise

 

GM Expertise zal de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals dat van een onpartijdig expert en vertrouwensman mag worden verwacht. Er is sprake van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting.

 

Artikel 6 Externe deskundigen

 

Indien en voor zover GM Expertise dat nodig acht voor deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal zij zich kunnen doen bijstaan door één of meer deskundigen. GM Expertise is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

 

Artikel 7 Geheimhouding

 

GM Expertise is verplicht tot geheimhouding jegens derden van al hetgeen haar, in het kader van de opdracht, ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van de inhoud van haar rapport aan de opdrachtgever; dit alles behoudens de noodzaak, tot behoorlijke uitvoering van de opdracht, tot de aanwijzing door GM Expertise van één of meer deskundigen. Indien GM Expertise externe deskundigen heeft aangewezen, zal zij aan deze deskundige(n) een geheimhoudingsplicht, als genoemd in lid 1 van dit artikel, opleggen. De opdrachtgever zal alle rapporten etc., die hij terzake van GM Expertise ontvangt, als strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet anders gebruiken dan waarvoor zij zijn bedoeld zijn.

 

Artikel 8 Condities voor uitvoering van opdracht

 

De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdracht onder zodanige condities kan geschieden, als de aard van de opdracht redelijkerwijs met zich meebrengt.

 

Artikel 9 Gegevens van opdrachtgever

 

Bij, of zo spoedig mogelijk na, het verlenen van de opdracht, verstrekt de opdrachtgever aan GM Expertise al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Met name dient de opdrachtgever, indien GM Expertise dat verlangt en op de door GM Expertise daartoe aangegeven wijze, schriftelijke informatie verstrekken. GM Expertise moet er vanuit kunnen gaan, dat die gegevens correct en volledig zijn. Mocht(en) GM Expertise en/of door haar aangewezen deskundigen, als bedoeld in artikel 5, als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van die gegevens schade lijden, dan is de opdrachtgever gehouden die schade aan de benadeelde(n) te vergoeden.

 

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging

 

Op grond van (een) voor haar dringende reden(en) zal GM Expertise de verdere uitvoering van de reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge door de opdrachtgever mocht worden geleden, en onder het uitbrengen aan de opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk – zulks ter keuze van GM Expertise – verslag over de reeds verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever zal aan GM Expertise de reeds gemaakte kosten en werkzaamheden vergoeden, waarbij de bepalingen van art. 13 toepassing zullen vinden.

 

Artikel 11 Beëindiging en ontbinding

 

GM Expertise is gerechtigd om haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen en de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden, door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien de opdrachtgever:

 

- in staat van faillissement is verklaard, dan wel tot boedelafstand overgaat,

- een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd of overgaat tot gedeeltelijke of gehele liquidatie van zijn bedrijf;

- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, dan wel ingeval het een rechtspersoon betreft, een besluit tot ontbinding wordt genomen;

- bij beslag van welke aard dan ook;

enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;

- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, dan wel overigens één of meer van zijn verplichtingen jegens GM Expertise niet nakomt;

- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

- in algemene zin in al die gevallen waarin, na het sluiten van de overeenkomst, aan GM Expertise omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 

Indien de opdrachtgever, nadat één of meer van voornoemde gevallen zich heeft voorgedaan en GM Expertise om die reden haar werkzaamheden heeft beëindigd, alsnog zijn verplichtingen jegens GM Expertise nakomt, zal GM Expertise slechts gehouden zijn mondeling of schriftelijk – zulks te harer keuze – verslag te doen van de reeds verrichte werkzaamheden. In de in lid 1 genoemde gevallen is GM Expertise tevens gerechtigd, te harer keuze, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat zij het verschuldigde bedrag, met eventuele rente en kosten, geheel heeft ontvangen.

 

Artikel 12 Rapport

 

Aan het slot van de uitvoering van de opdracht brengt GM Expertise aan de opdrachtgever schriftelijk rapport uit van haar bevindingen. Telkens wanneer GM Expertise dat nodig acht, dan wel partijen dat hebben afgesproken, brengt GM Expertise tussenrapport aan de opdrachtgever uit.

 

Artikel 13 Beëindiging en bewaarplicht

 

De werkzaamheden van GM Expertise eindigen (behoudens het geval van tussentijdse beëindiging als omschreven in art. 10) met de indiening van het eindrapport met betrekking tot de door haar aanvaarde opdracht. GM Expertise zal alle gegevens, correspondentie, documenten en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, gedurende een termijn van één jaar na de indiening van het rapport bewaren; overige materiële zaken, die betrekking hebben op het onderwerp van de opdracht, zullen door GM Expertise niet langer dan twaalf maanden na de indiening van het rapport behoeven te worden bewaard.

 

Artikel 14 Betaling

 

Het basistarief van GM Expertise bedraagt € 125,– exclusief btw. Per reisuur geldt een tarief van € 62,50 exclusief btw. Per gereden kilometer geldt een tarief van € 0,26 exclusief btw. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden, zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door GM Expertise aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op het bankrekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt. GM Expertise heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen. Ter meerdere zekerheid geeft opdrachtgever toestemming om een te incasseren schadevergoeding in zijn geheel aan GM Expertise uit te laten keren waarna GM Expertise gerechtigd is openstaande facturen van specialisten te verrekenen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen volgend op factuurdatum heeft gereclameerd wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en erkend. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door GM Expertise gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. Indien zich één der in artikel 10 lid 1 genoemde omstandigheden voordoet, is de opdrachtgever door het enkel plaatsgrijpen van één der voornoemde omstandigheden, van rechtswege in verzuim. Alle vorderingen van GM Expertise op de opdrachtgever worden in dat geval terstond opeisbaar.

 

Artikel 15 Rente en kosten

 

Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is GM Expertise gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Bij niet, of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van één van de andere verplichtingen van de opdrachtgever, is de opdrachtgever, buiten het factuurbedrag en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan GM Expertise verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,- en zijn verschuldigd in ieder geval, waarin GM Expertise zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid van betaling door de opdrachtgever van de buitengerechtelijke incassokosten, zonder dat GM Expertise gehouden is aan te tonen dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 

GM Expertise is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk, indien de opdracht voldoet aan het in artikel 2 alsmede aan het in artikel 4 bepaalde; zulks met inachtneming van het nader in dit artikel en in artikel 16 bepaalde. Behoudens aansprakelijkheid van GM Expertise krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is GM Expertise niet aansprakelijk voor en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel bij de opdrachtgever als bij derden ontstaan ten gevolge van: a. ondeugdelijke condities, als bedoeld in artikel 7 en onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 8; b. onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 8, meer speciaal waar het betreft de door GM Expertise verlangde gegevens, voor zover GM Expertise de omstandigheden, ter verkrijging van zodanige gegevens, redelijkerwijs niet heeft kunnen waarnemen; c. door GM Expertise niet verrichte werkzaamheden, voor zover GM Expertise die werkzaamheden, in het kader van het in artikel 2 alsmede in artikel 4 bepaalde, redelijkerwijs niet behoefde te verrichten. d. fouten en/of vertragingen, ontstaan door de incorrecte werking van apparatuur, die door GM Expertise bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat GM Expertise in de zorg voor die apparatuur is tekort geschoten. Deze uitsluiting geldt zowel in het geval de bedoelde incorrecte werking is veroorzaakt door het uitvallen of haperen in de stroomvoorziening en/of andere van buiten de apparatuur komende oorzaken, waarvan GM Expertise de voorkoming niet in de hand heeft, als door gebreken van de apparatuur, inclusief eventuele software, zelf. e. het niet of niet tijdig gereed komen van het rapport. f. de verrichtingen en handelingen van de in het kader van artikel 5 van deze algemene voorwaarden aangewezen deskundigen. GM Expertise is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan, door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken. De opdrachtgever vrijwaart GM Expertise voor aanspraken van derden ter zake van schade aan, door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken voor de uitvoering van de werkzaamheden door GM Expertise, alsook ter zake van schade aan te inspecteren zaken. Voor indirecte schade is GM Expertise nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheidsbeperking en verjaring

 

Eventuele aansprakelijkheid van GM Expertise is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van GM Expertise in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt. Iedere vordering tegen GM Expertise verjaart één jaar na de datum van indiening van het rapport bij de opdrachtgever.

 

Artikel 18 Vrijwaring

 

De opdrachtgever vrijwaart GM Expertise tegen alle aanspraken van derden, zowel ter zake van de uitvoering van de opdracht, als ter zake van het door GM Expertise uitgebrachte rapport.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

 

Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van, alsmede op de uitvoering van opdrachten door het expertise bureau is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut. Door deze arbitrage clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich, voor spoedeisende aangelegenheden, te wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar in kort geding en om over te gaan tot het nemen van conservatoire maatregelen en de middelen om die in stand te houden. Door deze arbitrale clausule wordt evenmin uitgesloten de bevoegdheid van GM Expertise om zich ter invordering van een factuur en de daarmee gerelateerde interest en incassokosten, in het geval dat ingevolge artikel 13 en 14 de betalingstermijn van een factuur wordt overschreden, te wenden tot de bevoegde Burgerlijke Rechter te Breda, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Het in lid 4 en lid 5 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van GM Expertise om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde President van de Arrondissementsrechtbank of Burgerlijke Rechter.